Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

Ποιοι είμαστε

Οι Φίλοι της Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας («ο Σύλλογος» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας») συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η παρούσα δήλωση παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, και εξηγεί πώς, γιατί και πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι Φίλοι της Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας είναι  σύλλογος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και η έδρα της βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: Ανδρέου Δημητρίοθ 35-37, 67100 Ξάνθη. Λειτουργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας. 

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι Φίλοι της Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών και συμβατικών μας υποχρεώσεων και προκειμένου να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν  συλλέγουμε μη αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα  και δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα  που δύνανται να συλλέξουμε είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλέφωνο οικίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Αριθμός διαβατηρίου / ταυτότητας
 • ΑΦΜ

Συλλέγουμε πληροφορίες με τους παρακάτω τρόπους:

 • Ηλεκτρονικές φόρμες
 • Αλληλογραφία

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για την επεξεργασία)

 • Οι Φίλοι της Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ποτέ δεν αποκαλύπτει, δεν μοιράζεται ή δεν μεταβιβάζει  τα δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν αυτό απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση. Σε περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε διαφημιστικές προσφορές και μηνύματα μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Οι σκοποί και οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω:
 • Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης ή παροχής μιας υπηρεσίας, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι οι παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί και δύνανται να αποσταλούν στην προτιμώμενη από εσάς διεύθυνση.
 • Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.
 • Σας στέλνουμε περιστασιακά πληροφορίες μάρκετινγκ, όπου εκτιμήσαμε ότι είναι ωφέλιμες για εσάς ως πελάτη και αποστέλλονται προς το συμφέρον μας. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μη παρεμβατικές και θα επεξεργάζονται βάσει νόμιμων συμφερόντων.


Τα δικαιώματά σας

 • Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργάζεται ο σύλλογος και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το:
 • Ποια δικά σας προσωπικά δεδομένα διατηρούμε
 • Ποιοι είναι οι λόγοι της επεξεργασίας τους
 • Ποιες είναι οι κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων
 • Ποιοι είναι οι παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί / θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Πόσο καιρό σκοπεύουμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Εάν δεν συλλέξαμε τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους.
 • Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή / και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε αυτό το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για το αντίθετο, οπότε θα ειδοποιηθείτε σχετικά.
 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους (ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, καθώς και να προβάλλετε αντίρρηση για οποιεσδήποτε ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ εκ μέρους μας.
 • Εάν λάβουμε από εσάς σχετικό  αίτημα για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προβούμε στη ζητούμενη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προστατευμένα και διατηρούνται με ασφαλή τρόπο.
 • Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική ή πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία,, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στο info@cdftravel.gr.

Διαβίβαση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν διαβιβάζουμε και δεν αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση ή όπου υπάρχει νόμιμη  απαίτηση. Ο Σύλλογος δύναται να χρησιμοποιεί συνεργάτες (τρίτα πρόσωπα) για την παροχή των υπηρεσιών της και τις επιχειρηματικές λειτουργίες της. Εν τούτοις, όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία, που ενεργούν για λογαριασμό μας, επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου, με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.


Μέτρα διασφάλισης

Ο Σύλλογος σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια  για να προστατεύσουμε εσάς και τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή και διαθέτουμε διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας, όπως:

 • SSL, TLS,
 • κρυπτογράφηση
 • περιορισμένη πρόσβαση
 • IT authentication,
 • firewalls,
 • anti-virus/malware
 • κτλ


Συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένος να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο Σύλλογο, ωστόσο, καθώς αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας / παραδώσουμε τα προϊόντα σας / διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντά σας, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάποιες / όλες τις υπηρεσίες μας χωρίς την εν λόγω συναίνεσή σας.


Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ο Σύλλογος διατηρεί προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές αναθεώρησης και διατήρησης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, οφείλουμε να τηρούμε τα βασικά σας προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για τουλάχιστον 10 χρόνια, και έπειτα να τα καταστρέψουμε.

Εάν έχετε συναινέσει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  για να σας αποστέλλουμε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα  μέχρι να μας ειδοποιήσετε διαφορετικά ή / και να ανακαλέσετε  τη συγκατάθεσή σας.


Μάρκετινγκ

Περιστασιακά, ο Σύλλογος θα ήθελε να σας ενημερώνει για συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές που παρέχουμε μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για το σκοπό αυτό, έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές απόσυρσης / διαγραφής (opt-out / unsubscribe) ή επικοινωνώντας άμεσα με το Σύλλογο.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΝΟΜΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύλλογος περιστασιακά θα σας αποστέλλει προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / SMS, που θεωρούνται  ευεργετικές για σας πελάτες σας και θα διανέμονται σας το συμφέρον σας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι σχετικές με εσάς ως πελάτη και μη παρεμβατικές, καθώς θα έχετε ανά πάσα στιγμή την επιλογή ανάκλησης  / διαγραφής (opt-out / unsubscribe).

Εάν έχετε συναινέσει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  για να σας αποστέλλουμε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα στοιχεία μέχρι να σας ειδοποιήσετε διαφορετικά ή / και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Πολιτική Cookies

 

Ο ιστότοπος αυτός, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Το παρόν περιγράφει αναλυτικά τι είναι τα cookies και τη λειτουργία τους:

Η περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies.

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.

Ο παρόν ιστότοπος συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί cookies.

 

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή σας.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η ιστοσελίδα δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

 

Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας θα δημιουργηθούν στην συσκευή σας τα παρακάτω είδη cookies, εφόσον τα αποδεχθείτε είτε από την σχετική προτροπή είτε μέσω των ρυθμίσεων του browser σας.


Απολύτως Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.


Cookies Στόχευσης και διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Google Analytics
 • Google Adwords Remarketing tag
 • Facebook Pixel

Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies. 

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπο μας.

Η διαχείριση των cookies και των επιλογών τους πρέπει να γίνεται μέσα από τις επιλογές του browser σας. Παρακάτω είναι μια λίστα από σχετικούς οδηγούς για δημοφιλείς browsers:


Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Ξάνθης.

 

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.